БАГАТСТВО НАДР – СИЛА КРАЇНИ

 


UA EN
UA
ГоловнаАсоціаціяДокументиДоговір про партнерство в АНКУ

Договір про партнерство в АНКУ

Договір про партнерство 
 
 
 
м. Київ                                                                                                                      “_____” _______________   _2022_ р.
 
Асоціація „Надрокористувачі України” (надалі – Асоціація), в особі Президента Асоціації Сторожева Романа Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і _________________________________________________________, (надалі – Партнер) в особі _______________________________________________________, що діє на підставі _______________________, з другої сторони, що разом іменуються в подальшому СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:
 
1. СТОРОНИ відповідно до цього Договору виходять з того, що інтересам кожної з них відповідає співробітництво і партнерство у сфері науково-технічної,  громадської та аналітичної діяльності, створення нових ринків збуту, впровадження цивілізованих правил та звичаїв ділового партнерства, виконання робіт та надання послуг господарюючим суб’єктам всіх форм власності.
 
2. Партнер підтримує мету діяльності Асоціації, її завдання та цілі і зобов’язується дотримуватись взятих на себе зобов’язань у відповідності до Договору, не заподіювати шкоду діловій репутації Асоціації та не заподіювати будь-якої матеріальної шкоди. Натомість Асоціація визнає економічну самостійність і комерційну незалежність Партнера, а також доцільність розповсюдження частини прав членів Асоціації на Партнера, а саме:
◦ брати участь на пільгових умовах у будь-якій діяльності, що здійснюється в межах Асоціації, а також переважного користування послугами, технічними засобами і системами Асоціації тощо;
◦ отримувати за пільговою ціною аналітичні матеріли, які випускає Асоціація;
◦ ініціювати розгляд Асоціацією важливих питань з питань надрокористування та підтримку їх за згоди членів Асоціаціі на публічному рівні;
◦ отримувати відкриту інформацію про діяльність Асоціації;
◦ припинити цей Договір в порядку і на умовах, визначених сторонами;
◦ у випадку ліквідації Асоціації, отримати майно, якщо воно було тимчасово передане останній в користування;
◦ використовувати належність до Асоціації відповідно до стандартів етичної і професійної поведінки.
3. На підставі вищевикладеного СТОРОНИ зобов’язуються спільно діяти для досягнення загальних господарських цілей у відповідності до статутних завдань та економічних інтересів кожної із СТОРІН, які беруть участь у цьому Договорі.
 
4. У процесі виконання намічених спільних цілей СТОРОНИ зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного.
 
5. Для швидшого досягнення цілей за цим Договором СТОРОНИ зобов’язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні консультації і семінари, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.
 
6. Сторони домовились, що інформація, яка стала відома про діяльність одна одної при укладенні та виконанні Договору є конфіденційною лише в тому випадку, якщо Сторони визнали її такою шляхом додаткового письмового узгодження. Конфіденційність у розумінні Договору означає неприпустимість доведення відповідної інформації до відома третіх осіб без письмової згоди другої Сторони.
 
7. Конкретні форми та розміри участі СТОРІН у здійсненні спільних проектів будуть визначатися додатковими угодами і договорами (протоколами).
 
8. Цей Договір є рамковим і слугує підставою для укладання, якщо СТОРОНИ визнають це за необхідне, конкретних договорів (на проведення НДР, постачання, про спільну діяльність тощо).
 
9. Доходи, отримані в результаті спільної діяльності та ділового співробітництва, розподіляються в кожному окремому випадку за згодою СТОРІН.
 
10. Дія цього Договору розповсюджується на невизначений строк доти, доки СТОРОНИ зацікавлені у продовженні взаємовигідного співробітництва.
 
11. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із СТОРІН.
 
12. У випадках, не передбачених цим Договором, СТОРОНИ керуються чинним цивільним законодавством України.
 
13. СТОРОНИ зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво до дотримання лише наявних у ньому вимог, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.
 
15. Місцезнаходження, підписи Сторін
 
Асоціація «Надрокористувачі України»                                                          ПАРТНЕР
 
Місцезнаходження:
02100 Україна, м. Київ, вул. Бажова, 9
Р/рах 26003015014001          
МФО 380407
Філія №3 ВАТ “АКБ «Капітал»
у м.Києві                                  
Код ЄДРПОУ 36240523                                  
 
Президент Асоціації   
 
 
__________________________/Р. І. Сторожев/